<i>Anika #1</i>, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Anika #1, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>DJ</i>, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
DJ, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
<i>KK</i>, 2011, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
KK, 2011, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Untitled #1</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Untitled #1, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Kas</i>, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
Kas, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
<i>Jackson #1</i>, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Jackson #1, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Jackson #2</i>, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Jackson #2, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Meeso #1</i>, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Meeso #1, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Untitled #2</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Untitled #2, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Kira</i>, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Kira, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>DJ</i>, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
DJ, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
<i>Anika #2</i>, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Anika #2, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Laura</i>, 2006, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Laura, 2006, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Lynch</i>, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
Lynch, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
<i>Kipp</i>, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Kipp, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>KK Triptych</i>, 2011, Polaroid 665, 30 x 10.8 cm
KK Triptych, 2011, Polaroid 665, 30 x 10.8 cm
<i>Glebe</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Glebe, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Meeso #2</i>, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Meeso #2, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Anika #1</i>, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>DJ</i>, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
<i>KK</i>, 2011, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Untitled #1</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Kas</i>, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
<i>Jackson #1</i>, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Jackson #2</i>, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Meeso #1</i>, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Untitled #2</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Kira</i>, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>DJ</i>, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
<i>Anika #2</i>, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Laura</i>, 2006, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>Lynch</i>, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
<i>Kipp</i>, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
<i>KK Triptych</i>, 2011, Polaroid 665, 30 x 10.8 cm
<i>Glebe</i>, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
<i>Meeso #2</i>, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Anika #1, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
DJ, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
KK, 2011, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Untitled #1, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Kas, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
Jackson #1, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Jackson #2, 2008, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Meeso #1, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Untitled #2, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Kira, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
DJ, 2011, Polaroid 55, 10.2 x 12.7cm
Anika #2, 2016, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Laura, 2006, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
Lynch, 2008, Polaroid 665, 10.8 x 8.5 cm
Kipp, 2007, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
KK Triptych, 2011, Polaroid 665, 30 x 10.8 cm
Glebe, 2007, Polaroid ER 669, 8.5 x 10.8 cm
Meeso #2, 2009, Polaroid 665, 8.5 x 10.8 cm
show thumbnails